ZARZĄDZENIE Nr 53.2015
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE.
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, w związku z obniżeniem wymiaru czasy pracy w okresie rozliczeniowym w grudniu 2015 r. ze względu na Święto Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2015 r. przypadające w dniu innym niż niedziela.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt
Józef Grochowski