Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm).

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-127-43- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu w centrum miejscowości Kulesze na cele rekreacyjne.

mapa-kulesze-koscielne

zapytanie-wykonanie-koncepcji-zagospodarowania

odpowiedzi-na-pytania

kulesze

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 5 000 euro
Przedmiot zamówienia: usługa
wykonanie koncepcji zagospodarowania placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

protokol-na-kon-zag-placu