ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z dnia 06 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i § 6 i 7 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych przyjętego Uchwałą Nr 173/XXXIII/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych.
§ 2. Tryb naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kulesze Kościelne.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Stefan Grodzki


Do pobrania: ZARZADZENIE Nr 10.2019