Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Gospodarka

W roku 2000 w gminie Kulesze Kościelne zarejestrowanych było 109 podmiotów gospodarczych. Sektor publiczny reprezentowało 8 podmiotów, a prywatnych 101, z czego 90 stanowiły osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. W roku 2001 liczba podmiotów zwiększyła się o 4, do 113. Sektor publiczny reprezentowało 6 podmiotów, a prywatny 107, z czego 96 stanowiły osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. W roku 2002 liczba podmiotów wyniosła 122. Sektor publiczny reprezentowało 6 podmiotów, a prywatny 116, z czego 105 stanowiły osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Dynamika zmian wyglądała następująco. Ogólna liczba podmiotów w roku 2001 wzrosła o 3,67%, w roku kolejnym wzrosła o 7,96%. Liczba podmiotów z sektora prywatnego w roku 2001 spadła o 25,00%, w roku kolejnym nie zmieniła się. Liczba przedsiębiorstw z sektora prywatnego wzrosła w roku 2001 o 5,94%, a w kolejnym o 8,41%. Natomiast liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą wzrosła w roku 2001 o 6,67%, a w roku 2002 o 9,38%.

W gminie Kulesze Kościelne na 1000 mieszkańców przypadało 30,90 podmiotów gospodarki narodowej, w powiecie było to 49,37; zaś w województwie - 70,30. W roku 2001 ów wskaźnik prezentował się następująco, gmina - 32,15; powiat - 61,28; województwo - 75,20. Rok 2002, gmina - 35,49; powiat - 56,50; województwo - 78,27. Wskaźniki dla sektora publicznego wyglądają następująco. Rok 2000, gmina - 2,27; powiat - 2,41; województwo - 2,22. Rok 2001, gmina - 1,71; powiat - 2,19; województwo - 2,23. Rok 2002, gmina - 1,75; powiat - 2,22; województwo - 2,43. Wskaźniki dla sektora prywatnego wyglądają następująco. Rok 2000, gmina - 28,63; powiat - 46,96; województwo - 68,08. Rok 2001, gmina - 30,44; powiat - 59,09; województwo - 72,21. Rok 2002, gmina - 33,74; powiat - 54,28; województwo - 75,84.

Przedstawione teraz zostanie 11 sekcji podmiotów gospodarki narodowej. W roku 2000 w gminie rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo reprezentowało 10 podmiotów, co stanowiło 9,17% ogólnej liczby podmiotów. W roku kolejnym liczba podmiotów wrosła do 12, co dało 10,62% ogólnej liczby. W roku 2002 nastąpił wzrost do 14, co stanowiło 11,48%. Sytuacja w przetwórstwie przemysłowym wyglądała następująco. Rok 2000 - 10 podmiotów, co stanowiło 9,17% wszystkich przedsiębiorstw. Rok 2001 - 8 i 7,08% oraz rok 2002 - 8 i 6,56%. W roku 2000 budownictwo reprezentowało 11 podmiotów, co stanowiło 10,09% ogółu. Rok 2001 - 12 i 10,62%. Rok 2002 - 14 i 11,48%. Sytuacja w sekcji handel i naprawy wygląda następująco. Rok 2000 - 38 podmiotów, co stanowiło 34,86% wszystkich przedsiębiorstw. Rok 2001 - 43 i 38,05% oraz rok 2002 - 46 i 37,70%. W sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność w roku 2000 funkcjonowało 8 przedsiębiorstw, co stanowiło 7,34% ogółu. Rok 2001 - 8 i 7,08%. Rok 2002 - 10 i 4,53%. W roku 2000 na terenie gminy funkcjonował 1 podmiot reprezentujący sekcję pośrednictwa finansowego, co stanowiło 0,92% ogółu. Rok 2001 - 2 i 1,77. Rok 2002 - 3 i 2,46. Obsługą nieruchomości i firm oraz nauką zajmowały się w 2000 roku 2 podmioty, co stanowiło 1,83% wszystkich przedsiębiorstw. Rok 2001 - 3 i 2,65%. Rok 2002 - 2 i 1,64%. W sekcji edukacja w roku 2000 działalność prowadziły 4 podmioty, co stanowiło 3,67% wszystkich przedsiębiorstw. Rok 2001 - 2 i 1,77%. Rok 2002 - 2 i 1,64%. W roku 2000 sekcję ochrona zdrowia i opieka społeczna reprezentowało 7 podmiotów, co stanowiło 6,42% wszystkich przedsiębiorstw. Rok 2001 - 6 i 5,31%. Rok 2002 - 6 i 4,92%. W roku 2000 pozostałą działalność usługową komunalną, społeczną i indywidualną zajmowało się 7 podmiotów, co stanowiło 6,42% ogółu przedsiębiorstw. Rok 2001 - 7 i 6,19%. Rok 2002 - 7 i 5,74%.

Dynamika zmian 11 sekcji podmiotów gospodarki narodowej w gminie Kulesze Kościelne wygląda następująco. W rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie w roku 2001 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 20,00%, w kolejnym nastąpił ponowny wzrost o 16,67%. W przetwórstwie przemysłowym rok 2001 zanotował spadek o 20,00%, w roku kolejnym sytuacja nie uległa zmianie. W budownictwie w roku 2001 miał miejsce wzrost o 9,09%, w roku 2002 miał miejsce kolejny wzrost o 16,67%. W handlu i naprawach w roku 2001 nastąpił wzrost o 13,16%, w roku 2002 liczba podmiotów zwiększyła się o 6,98%. W transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w roku 2001 liczba firm pozostała na poziomie z roku 2000, natomiast w roku 2002 miał miejsce 25,00% wzrost. Liczba podmiotów reprezentujących pośrednictwo finansowe w roku 2001 zwiększyła się o 100,00%, a w roku kolejnym o 50,00%. W obsłudze nieruchomości i firm oraz nauce nastąpił w roku 2001 wzrost o 50,00%, a w roku kolejnym spadek o 33,33%. W sekcji edukacja w roku 2001 miał miejsce spadek o 50,00%, w roku 2002 nie było żadnych zmian. W ochronie zdrowia i opiece społecznej w roku 2001 nastąpił spadek o 14,29%, w roku kolejnym nie było żadnych zmian. W pozostałej działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej w latach 2000 - 2002 liczba podmiotów pozostawała na tym samym poziomie.

Na terenie gminy Kulesze Kościelne w roku 2000 funkcjonowało 16 sklepów, z czego 12 było ogólnospożywczymi. Przeliczając powyższe wielkości na tysiąc mieszkańców otrzymujemy wskaźniki - 4,54 dla wszystkich sklepów i 3,40 dla ogólnospożywczych. Ponadto usługi świadczyły jedna stacja paliw, co przeliczając na 1000 mieszkańców dało wynik 0,28. W roku 2001 ogólna liczba sklepów nie uległa zmianie (16), zmniejszyła się natomiast liczba sklepów ogólnospożywczych do 11. Przeliczając powyższe wielkości na tysiąc mieszkańców otrzymujemy wskaźniki - 4,55 dla wszystkich sklepów i 3,13 dla ogólnospożywczych. Stacje paliw - 1 i 0,28. Rok 2002 sklepy ogółem - 15 i 4,36; sklepy ogólnospożywcze - 11 i 3,20; stacje paliw - 1 i 0,29. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006