Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    Jednostki pomocnicze Gminy Kulesze Kościelne

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej
  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych
  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa
  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa
Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Kulesze Kościelne znajdują się 32 sołectwa. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006