Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    Organy » Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.


Od 2014 roku w skład Rady Gminy Kulesze Kościelne wchodzą następujący radni:

 • Choiński Mariusz
 • Gołębiewski Kazimierz
 • Grodzki Grzegorz
 • Grodzka Krystyna
 • Jamiołkowski Emil
 • Kalinowski Arkadiusz
 • Kordulski Wiesław
 • Kulesza Piotr
 • Kulesza Witold
 • Łubnicki Grzegorz
 • Sokołowski Wojciech
 • Wiśniewski Stanisław
 • Wnorowska Danuta
 • Wnorowski Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Wnorowski Marek - Przewodniczący Rady Gminy

Przyjęcia interesantów

Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 1200 - 1700 w budynku Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych pokój nr 12.
 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006