Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Rolnictwo

Struktura użytkowania gruntów administracyjnych w gminie według granic administracyjnych w roku 2003 przedstawiała się następująco. Z powierzchni ogólnej, która wynosi 11 545 ha użytki rolne zajmują 7 752 ha, co stanowi 67,15% powierzchni ogólnej. Lasy i grunty leśne zajmowały 3 109 ha, co stanowiło 26,93% powierzchni ogólnej. Pozostałe grunty zajmowały 684 ha, co stanowiło 5,92% powierzchni ogólnej. Przyjrzymy się teraz bliżej użytkom rolnym, które zostaną rozbite na cztery kategorie. Pierwszą z nich są grunty orne, które w 2003 roku zajmowały 5 441 ha, co stanowiło 70,19% całości użytków rolnych. Drugą kategorią są pastwiska, które zajmowały 1 334 ha, co stanowiło 17,21% użytków rolnych. Trzecią kategorią pod względem wielkości są łąki, które zajmowały 964 ha, co stanowiło 12,44% całości użytków rolnych. Ostatnią są sady, które zajmowały 13 ha, co stanowiło 0,17% użytków rolnych.

Wielkość powierzchni poszczególnych klas bonitacyjnych gruntów ornych gminy Kulesze Kościelne przedstawia się następująco: klasa IIIa zajmuje 1,5% całości gruntów ornych; klasa IIIb - 6,1%; klasa IVa - 17,6%; klasa IVb - 25,0%; klasa V - 33,3%; klasa VI - 14,6%; klasa VIz - 1,9%.

Analogicznie poszczególne wielkośći użytków zielonych prezentują się w sposób następujący: klasa III zajmuje 4,5% całości użytków zielonych, IV - 40,7%, V - 45,8%, VI - 9,0%, VIz - 0,1%.

W roku 2002 w granicach gminy Kulesze Kościelne ogółem obsiano 3 646 ha ziemi. Poszczególne uprawy zajęły odpowiednio: pszenica - 206 ha; żyto - 948 ha; jęczmień - 31 ha; owies - 275 ha; pszenżyto - 241 ha; mieszanki zbożowe - 1 944 ha; kukurydza na ziarno - 2 ha; ziemniaki - 464 ha; rośliny przemysłowe - 29 ha, z czego całość stanowiły buraki cukrowe; rośliny pastewne - 799 ha, w tym motylkowe - 5 ha; pozostałe - 24 ha, w tym warzywa gruntowe - 21 ha oraz truskawki - 2 ha.

W roku 2002 w oborach stojących na terenie gminy Kulesze Kościelne znajdowało się 10 469 sztuk bydła, w tym 5 996 krów. Ilość trzody chlewnej wyniosła 5 036, w tym 453 loch. Owiec było 145 sztuk, a koni 50. W gminnych kurnikach znajdowało się 4 381 sztuk drobiu, w tym 4 149 sztuk stanowił drób kurzy. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006