Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Rynek pracy

W roku 2000 w gminie osób pracujących bez rolnictwa indywidualnego było 115, w roku następnym nastąpił spadek do 113 osób. Rok 2002 notuje kolejny spadek do 108. Porównując odsetek osób pracujących, nie wliczając rolnictwa indywidualnego, do osób w wieku produkcyjnym, sytuacja w gminie na tle powiatu i województwa przedstawia się niekorzystnie. W roku 2000 w gminie ilość osób pracujących stanowiła 6,19% wszystkich osób będących wieku produkcyjnym, w powiecie ten odsetek wyniósł 19,27%, zaś w województwie 28,12%. W roku 2001 ów wskaźnik w gminie wyniósł 5,97%; w powiecie 18,56%; w województwie 25,91%. Rok 2002, gmina - 5,79%; powiat - 18,91%; województwo - 25,91%.

Struktura pracujących w gminie przedstawia się następująco. W rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie tylko w roku 2000 pracowało 6 osób, co stanowiło 5,22% pracujących ogółem. Sytuacja w przemyśle i budownictwie wyglądała następująco. W trzech kolejnych latach (2000 - 2002) pracowało - 10, 18, 9 osób, co stanowiło odpowiednio 8,70%, 15,93%, 8,33% wszystkich pracujących. W usługach rynkowych w kolejnych latach pracowało - 21, 17, 13 osób, co stanowiło odpowiednio 18,26%, 15,04%, 12,04% pracujących ogółem. W usługach nierynkowych w kolejnych latach pracowało - 78, 75, 81 osób, co stanowiło odpowiednio 67,83%, 66,37%, 75,00% wszystkich pracujących. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006