Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Środowisko przyrodnicze

Obszar gminy Kulesze Kościelne zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazwieckiej wchodzącej w skład większej jednostki strukturalnej (makroregionu) Niziny Północno - Mazowieckiej.

Na terenie gminy nie występują udokumentowane i zarejestrowane złoża surowców mineralnych. Jedynie w okolicach miejscowości Czarnowo Undy zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego grubego, które jest częściowo eksploatowane.

Teren gminy należy pod względem hydrologicznym do dorzecza rzeki Narwi. Odwaniany jest on przez dwie mniejsze zlewnie rzek Śliny i Jabłonki. Najczęściej bezimienne cieki wodne zbierają wody powierzchniowe za pośrednictwem rozwiniętej sieci bocznych dopływów oraz za pomocą systemu rowów melioracyjnych. Kierunkiem dominującym przepływu jest kierunek południowy.

Stan sanitarny cieków jest zadowalający, gdyż nie występują potencjalne źródła zanieczyszczenia (np. zakłady przemysłowe, fermy hodowlane). Jednym poważnym zagrożeniem stanu czystości wód pozostają chemiczne środki ochrony roślin i nawozy mineralne stosowane poza kontrolą.

Warunki glebowe na terenie gminy są zróżnicowane: od dobrych w części wschodniej do słabych i bardzo słabych w części centralnej i zachodniej. W części wschodniej dominują gleby pszenno - żytnie i pszenne dobre, zaliczane do klasy bonitacyjnej IIIa i IIIb. Najczęściej są to gleby bielicowe lub brunatne wytworzone z glin lub utworów pyłowych. W części centralnej i środkowej dominują gleby nie podlegające ochronie przed zmianą użytkowania. Są to gleby żytnio - ziemniaczane słabe z małym udziałem zbożowo - pastewnych słabych, należących do V klasy bonitacyjnej. Wśród nich wyróżnić można gleby brunatne i bielicowe, wytworzone z piasków gliniastych, pylastych. W podłożu często spotyka się piaski luźne. Są one ubogie w składniki pokarmowe, łatwo przepuszczalne i wrażliwe na niedobory wilgoci.

Wiek większości lasów wynosi powyżej czterdziestu lat, co oznacza, iż lokują się w trzeciej i wyższych klasach wieku. Lasy należące do tych grup wiekowych odznaczają się z reguły korzystnymi warunkami do uprawiania różnych form rekreacji. Siedliska owych lasów są świeże i żyzne, odznaczające się dużą odpornością oraz korzystnym mikroklimacie. Większe, zwarte kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy. Obszar ten charakteryzuje się słabszymi glebami, co w konsekwencji przynosi uboższe siedliska boru świeżego, który dominuje w tych kompleksach leśnych. W wschodniej części, gdzie gleby są zasobniejsze, występują żyzne siedliska boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego i lasu świeżego. Doliny i lokalne zagłębienia terenu odznaczają się siedliskami wilgotnymi i bagiennymi.

Na obszarze gminy Kulesze Kościelne występuje jeden obiekt, który został objęty konserwatorską ochroną przyrody: dąb szypułkowy rosnący na terenie Parafii Rzymskokatolickiej przy ulicy Łąkowej w Kuleszach Kościelnych. Został on uznany za pomnik przyrody. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006