Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Zagospodarowanie przestrzenne

Infrastruktura techniczna

W latach 2000 - 2002 w gminie Kulesze Kościelne wodociągowa sieć rozdzielcza liczyła 69,0 km. Natomiast liczba wodociągowych połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych rosła od 719 w roku 2000, poprzez 724 w roku 2001, do 725 w roku 2002. Przeliczając powyższe wielkości na jeden kilometr kwadratowy, okazuje się, iż najgęściejsza sieć wodociągowa pokrywa powiat wysokomazowiecki, następnie gminę Kulesze Kościelne, na końcu plasuje się województwo. W roku 2000, w powiecie na 1 km2 przypadało 651,87 metrów wodociągowej sieci rozdzielczej oraz 8,80 wodociągowych połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych; w gminie było to odpowiednio 594,83 m i 6,20; w województwie - 441,25 m i 6,89. Rok 2001 powiat - 680,50 m i 9,09; gmina - 594,83 m i 6,24; województwo - 459,37 m i 7,15. Rok 2002 powiat - 689,78 m i 9,27; gmina - 594,83 m i 6,25; województwo - 478,48 m i 7,45.

W roku 2000 łącznie wszystkie gospodarstwa domowe na terenie gminy zużyły 148,0 dm3 wody dostarczonej przez wodociągi. W roku 2001 ilość zużytej wody wzrosła do 154,4 dm3, w roku 2002 ponownie wzrosła, do 177,6 dm3. Porównanie zużycia wody na jednego mieszkańca przedstawia się następująco. W roku 2000 najwięcej wody zużył statystyczny mieszkaniec gminy - 42,2 m3. Mieszkaniec powiatu zużył 29,3 m3 wody, a mieszkańcem najbardziej oszczędnym okazał się być mieszkaniec województwa, który zużył 28,1 m3 wody. W roku 2001 kolejność pozostaje bez zmian. W gminie na jednego mieszkańca przypadło zużycie 43,8 m3 wody, w powiecie było to 30,0 m3, zaś w województwie 27,2 m3. W roku 2002 sytuacja nie ulega zmianie. Mieszaniec gminy - 51,7 m3; mieszaniec powiatu - 34,5 m3; mieszaniec województwa - 28,2 m3.

Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno gminne składowisko odpadów stałych. Znajduje się ono w odległości około trzech kilometrów od Kulesz Kościelnych, na gruntach wsi Czarnowo Biki. Składowisko spełnia wymogi sanitarne i ekologiczne stawiane tego typu obiektom.

Biorąc jako kryterium liczbę miejscowości objętych siecią wodociągową gmina Kulesze Kościelne jest zwodociągowana w 100%. Wszystkie 32 wsie objęte są wodociągami zbiorowymi. Na terenie gminy znajdują się trzy wodociągi grupowe: wodociąg "Kulesze Kościelne", wodociąg grupowy "Czarnowo Biki", wodociąg grupowy "Kalinowo Czosnowo". Pozostałe wsie korzystają z następujących wodociągów spoza terenów gminy: wodociągu "Szczodruchy", wodociągu "Jabłonka Kościelna", wodociągu "Bruszewo".

Na terenie gminy nie rozwiązano gospodarki ściekowej. Ścieki sanitarne odprowadzane są w głównej mierze do zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywożenia.System komunikacji

Gmina Kulesze Kościelne leży pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa - Białystok, drogą nr 66 Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Bielsk Podlaski oraz po północnej stronie linii kolejowej Warszawa - Białystok. Jednakże przez sam obszar gminy nie przebiegają żadne odcinki dróg krajowych ani wojewódzkich. Układ drogowy posiada lokalny charakter. Zatem położenie gminy zalicza ją do grupy gmin leżących poza wszelkimi ruchami tranzytowymi. Pomimo owego faktu mieszkańcy gminy nie mają utrudnionego włączenia się do układu komunikacyjnego Polski, gdyż odległość od linii kolejowej i terenów stacyjnych w Szepietowie wynosi około 19 km, a z kolei odległość od drogi krajowej Warszawa - Białystok wynosi około 11 km.

Obsługę komunikacyjną gminy zapewniają drogi powiatowe o łącznej długości około 68 km. Wraz z głównymi odcinkami dróg gminnych tworzą one wspólną sieć będącą lokalnym systemem transportowym. Powyższe drogi posiadają stosunkowe dogodne przebiegi dostosowane do sieci osiedleńczeń, co powoduje, iż problem budowy obwodnic nie dotyczy terenu gminy Kulesze Kościelne.

Blisko 75% odcinków dróg powiatowych posiada nawierzchnie twarde lub bitumiczne. Jednakże w blisko 60% odcinków i odpowiadające im ciągi ulic nie posiadają należnej docelowo nośności warstw podbudowy jezdni.

Przez teren gminy przebiega pomocnicza linia kolejowa o funkcji bocznicy Śniadowo - Łapy. Powyższy odcinek jest w trakcie likwidacji. Możliwe jest tylko pozostawienie bocznicy jako pomocniczej linii do cyklicznego transportu towarowego.
 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006