Łomża, dnia 07 września 2016 r.

Urząd Celny w Łomży

Poznańska 156, 18-400 Łomża

 

312000-UORR.7107.18.2016

(wysłano tylko pocztą elektroniczną)

 

                          Według rozdzielnika

 

 

Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży, jako organ właściwy do kontroli przestrzegania przepisów podatkowych w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych, zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie w podległych jednostkach organizacyjnych informacji dotyczących obrotu alkoholem niewiadomego pochodzenia oraz urządzania gier losowych.

            Informuję, że zgodnie z postanowieniami Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) urządzanie gier, które zawierają element losowości (w tym: loterie promocyjne, loterie fantowe, loterie audiotekstowe, bingo fantowe) wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania zezwolenia znajdują się na stronie internetowej Izby Celnej w Białymstoku pod linkiem:

http://www.bialystok.scelna.gov.pl/web/icbialystok/jak-zalatwic-sprawe/uslugi-w-izbie/pozostale

Naczelnik Urzędu Celnego  w Łomży

                                                           nadkomisarz celny

                                                           Joanna Tatko

                                                           ( podpis na oryginale)

Załączniki:

 1. Informacja w zakresie obrotu nielegalnymi alkoholem.

Służba Celna przestrzega przed wprowadzaniem do sprzedaży na lokalnych imprezach plenerowych nielegalnego alkoholu

Sprzedaż napojów spirytusowych i alkoholowych, jak i sama ich degustacja podlegają przepisom prawnym m.in. z zakresu rejestracji produkcji, znakowania wyrobów, podatku akcyzowego zawartych
w ustawach:

 1. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.),
 2. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),
 3. z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 822).

Ponadto przepisy karne zawarte w poniższych aktach prawnych, penalizują odkażanie alkoholu, unikanie podatku akcyzowego, wprowadzanie do konsumpcji wyrobów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi:

 • 43 ust. 1 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;

 • 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych:

Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

 • 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 103 z późn. zm.):

Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;

 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm).

Służba Celna podejmie działania mające na celu monitorowanie przebiegu imprez plenerowych pod kątem legalności alkoholu, jednak niezależnie od tego, zwracamy się z prośbą o bieżące informowanie
o przypadkach jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń lub zdarzeń, co do legalności prezentowanych tam wyrobów alkoholowych mających miejsce podczas ww. imprez, pod nr telefonu:

 1. 800 060 000 (całodobowo),
 2. (22) 330 03 30 (od pn.-pt. w godz. 7:00-18:00),
 3. (95) 750 91 72 lub (68) 322 92 79 (od pn.-pt. w godz. 7:00-15:00).

Współpraca w tym zakresie, mająca wymiar społeczny i fiskalny, odnoszący się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, poprzez zapobieganie zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia, jak
i zapewnienie równej konkurencji legalnym producentom napojów spirytusowych oraz zapewnienia należnych wpływów do budżetu państwa – wydaje się rozwiązaniem koniecznym.