INFORMACJA WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE
Uchwałą Rady Gminy Kulesze Kościelne uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokość stawki tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:
15 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, kompostującego bioodpady
16,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
32,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Gminy pokój nr 7
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
czyli do 20 stycznia 2020 r.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji spowoduje wszczęcie postępowania
i ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pani Kinga Trzaska pod numerem telefonu 86 47 69 010 (wew. 22)
Powyższa zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana
jest wejściem w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019. 2010 t.j.) oraz rozstrzygnięciem przetargu
na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Kulesze Kościelne z dnia 02.12.2019.
Zgodnie z zapisami art. 6r ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
obsługi administracyjna systemu;
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny w całości zabezpieczać koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami.

WZÓR DEKLARACJI