Informacja dla rolników dotkniętych suszą

1.O kredyt mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność rolniczą (osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) będące właścicielami lub dzierżawcami. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania;

2.Wójt/Burmistrz przyjmuje zgłoszenia – wnioski od rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte stratami spowodowanymi przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, którzy zamierzają skorzystać z kredytu preferencyjnego.

Zdjęcie: Susza w Polsce

Klęską żywiołową musi być objęty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania. Pojedyncze gospodarstwa dotknięte żywiołem nie spełniają tych wymogów;

1.Wójt/Burmistrz składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat i wydania opinii dla poszkodowanych gospodarstw rolnych. Wniosek powinien zawierać datę, rodzaj klęski, obszar i rozmiar oraz co najmniej 2 osoby, które zgłasza z gminy do pracy w Komisji. Przy szacowaniu strat w budynkach gospodarczych należy zgłosić osobę posiadającą uprawnienia budowlane;

2.Wojewoda powołuje Komisję z pośród pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i zgłoszonych z gminy pracowników;

3.Wójt/Burmistrz od strony organizacyjnej zabezpiecza pracę Komisji, w tym kieruje pracą Komisji na obszarze dotkniętym klęską, zabezpiecza środek transportu oraz na bieżąco zgłasza ewentualne uwagi bezpośrednio do Oddziału Rolnictwa w Wydziale Geodezji i Rolnictwa, tel. 085 74 39 455 lub 518;

4.Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jednak nie później niż: 3 miesiące od wystawienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin; 3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie szacowania szkód w uprawach, zwierzętach i maszynach spowodowanych przez powódź i 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach i drzewach i przygotowuje projekt opinii.

5.Wojewoda w ciągu 3 miesięcy od  stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych;

6.Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody w uprawach rolnych przyjmuje się w szczególności:

– określony w procentach stopień zniszczeń w uprawach rolnych z tym, że aby uzyskać pomoc poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji z trzech ostatnich lat a minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha,

– rodzaj uprawy, z uwzględnieniem właściwej fazy rozwoju roślin,

– utracone plony z poszczególnych upraw wyliczone na podstawie średnich plonów w poszczególnych upraw a w przypadku braku danych na podstawie średnich statystycznych dla województwa podlaskiego,

– średnie ceny sprzedaży poszczególnych produktów rolnych w danym roku w gospodarstwie rolnym lub w województwie (co najmniej z 3 ostatnich lat);

1.Komisja w dwóch egzemplarzach sporządza protokół z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,  jeden dla Wojewody drugi dla producenta rolnego na podstawi dokonanej wyceny szkody wyliczonej według wartości  obniżenia dochodu. Protokół  czytelnie podpisuje rolnik i członkowie zespołu, natomiast zestawienie rozmiarów szkód podpisuje sporządzający członek zespołu. Po zakończeniu procesu szacowania szkód zespół szacujący sporządza zbiorczy wykaz gospodarstw dotkniętych klęską z danej gminy;

2.Na podstawie wniosku od Wojewody Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje zgodę na zastosowanie dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych a ich dalszą realizację przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3.Wojewoda przekazuje rolnikowi opinię dotyczącą zakresu wysokości szkód oszacowanych przez Komisję;

4.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wydanej przez Ministra Rolnictwa zgody przekazuje bankom, z którymi zostały zawarte umowy na zastosowanie dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych,  i zapewnia odpowiednią wielkość środków pozwalającą na sprawną realizację;

5.Rolnik na  kredyt klęskowy w banku składa wniosek wraz z opinią Wojewody. Formularze wniosku o kredyt są dostępne w bankach.