Kulesze Kościelne, dn. 02.11.2015 r.
OCK.621.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kulesze Kościelne na lata 2014 – 2032”.

Na podstawie art. 29,30,39,40,41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Kulesze Kościelne zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kulesze Kościelne na lata 2014 – 2032” w dniach od 03 listopada do 23 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, pokój nr 7 w godz. 800 – 1600 .
Uwagi i wnioski do ww. projektu mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej () .
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne.
Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik Nr 2 – (Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kulesze Kościelne) – dostępny będzie do wglądu w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 7 w godz. 800 – 1600 .

WÓJT GMINY
KULESZE KOŚCIELNE
Załączniki:
1. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kulesze Kościelne na lata 2014 – 2032
Program usuwania azbestu