Kulesze Kościelne, 12 sierpnia 2019 r.

ROP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Kulesze Kościelne reprezentowanej przez Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 07.08.2019,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne”

w obrębie wsi  Czarnowo Biki, Gołasze Dąb, Tybory Uszyńskie, Leśniewo Niedźwiedź i Stypułki Giemzino na działkach o nr:

– 99/2, 99/1,107/1,121,122/1,122/2,123 obręb 201306_2.0007

– 1,57/1 obręb 201306_2.0010

– 176/1,178,190/2,208 obręb 201306_2.0009

– 52 obręb 201306_2.0028

– 104,123 obręb 201306_2.0017

– 114,111 obręb 201306_2.0027

Polegającej na

  1. Budowa i rozbudowa hydroforni Czarnowo-Biki (budowa nowej studni głębinowej,
  2. przebudowa obudów studziennych, przebudowa istniejącego budynku, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, budowa zbiorników wyrównawczych, budowa przepompowni wody, zagospodarowanie terenu),
  3. Budowa trzech spinek wodociągowych o łącznej dł. ok. 8,3 km, w tym odcinki:
  • Czarnowo–Biki – Gołasze Dąb,
  • Gołasze Dąb – Tybory Uszyńskie,
  • Leśniewo Niedźwiedź – Stypułki Giemzino,
  1. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 1,5m3 przy Ośrodku Zdrowia w Kuleszach Kościelnych.

W związku z powyższym informuję,

że na każdym etapie postępowania, od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia

w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych pokój nr 13, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne

w godzinach pracy urzędu (8ºº-16ºº), strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy,

składać  wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                               Stefan Grodzki