Kulesze Kościelne 2018.10.29

ITR.6733.3.2018


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podst. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jest opracowany projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegający na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej i słupowej 15/0,4kV, we wsi Chojane-Stankowięta na działkach Nr geod. 128, 106, 100, 91 oraz we wsi Chojane-Sierocięta na działkach Nr geod. 48, 50, 51/1, 51/4, 52, gmina Kulesze Kościelne.

Sprawa jest prowadzona na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin Pełnomocnik Inwestora: ELMAK Maciej Czech ul. Geodetów 23; 18-100 Łapy.

W związku z powyższym strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się i wypowiedzieć w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych pokój nr 9, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne w godzinach pracy urzędu (8ºº-16ºº).


Wójt Gminy
Józef Grochowski