Kulesze Kościelne dn.30.03.2016 r.

OCK.6220.3.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam że w dniu 30 marca 2016 r. Wójt Gminy w Kuleszach Kościelnych wydał postanowienie, znak: OCK.6220.3.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydaniu decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej Nr 2041 B Kulesze Kościelne – Sokoły na terenie gminy Kulesze Kościelne w lok. 0+350-2+700,00 i 3+500,00-5+280,00 i na terenie gminy Sokoły w lokalizacji 5+940,00-8+625,00 na długości 6,815 km pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie” na działkach obejmujących inwestycję oraz działkach przylegających do inwestycji:

– Obręb Kulesze Podlipne, gm. Kulesze Kościelne: Nr 33/1, 33/5, 33/6, 35/2, 35/3, 3/17, 4/4, 5/6, 5/8, 6/6, 6/9, 7/8, 8/4, 9/6, 9/8, 40/2, 17/8, 33/7, 18/7, 19/10, 19/12, 20/4, 20/3, 3/6, 7/7, 18/5, 19/6, 19/8, 21/4, 36/2, 24/6.

– Obręb Kulesze-Podawce, gm. Kulesze Kościelne:  Nr 83/1, 21/5, 21/7, 84/1, 34/4, 34/6, 35/2, 82/1, 39/3, 33/2,

– Obręb Wnory-Wiechy, gm. Kulesze Kościelne:  Nr 343, 100, 135, 344, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 118, 120, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2,133.

– Obręb Wnory-Pażochy, gm. Kulesze Kościelne  Nr : 83, 110/2, 111, 109, 108/1, 108/2, 106, 23, 25, 26, 29, 31, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/2, 261, 262, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

– Obręb Stypułki-Giemzino, gm. Kulesze Kościelne Nr : 106/1, 49, 49/1, 50/4, 105, 53/1, 47/9, 110, 47/7, 54, 108/1, 53.

Obręb Jamiołki-Godzieby, gm. Sokoły – Nr: 148/5, 148/4, 148/2,1/4, 1/5, 2/2, 4/4, 1/6, 5/6, 7/2, 11/2, 13/2, 17/2, 19/2, 3/3, 4/2, 5/9, 5/10, 6/2, 10/2, 12/2, 149, 16/2, 18/2.

Obręb Jamiołki Świetliki, gm. Sokoły  – Nr: 72, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/3.

 

Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), organ administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 49 kpa „Strony mogą być zawiadomieni o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Niniejsze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu: www.kuleszek.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne www.kuleszek.bip.gmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości wsi.

Strony mogą się zapoznać z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              Józef Grochowski