Kulesze Kościelne, 2019-08-19

ZWS.6220.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Kulesze Kościelne na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek inwestora –   Zarządu Dróg Powiatowych ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie

w dniu 23.08.2019 r.  została wydana decyzja środowiskowa w sprawie

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – dr. Pow.2052B,

gmina Kulesze Kościelne i Wysokie Mazowieckie”

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy,

w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku

oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem

oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie

w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne,

ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne  pok. nr 7 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono
w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.

Informację umieszcza się na:

    1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,

    2. w Internecie pod adresem https://www.kuleszek.pl

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                       (-) Stefan Grodzki