Kulesze Kościelne, 2019-08-02

ZWS.6220.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Kulesze Kościelne na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –

Elektrowni PV 39 Sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa w dniu 17.04.2019 r.  

została wydana decyzja środowiskowa w sprawie “Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą na działce nr ew. 89/1,85,83 (obręb 0010)

w miejscowości Gołasze Mościckie, Gmina Kulesze Kościelne (proj. Gołasze Mościckie II)”

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy,

w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku

oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem

oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6,

18-208 Kulesze Kościelne  pok. nr 7 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono

w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie,

prowadzonym w tut. Urzędzie.

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.

Informację umieszcza się na:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,
  2. w Internecie pod adresem https://www.kuleszek.pl

Wójt

(-) Stefan Grodzki