Kulesze Kościelne 2019.05.10

ROP.6733.1.2019


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuje, że został opracowany projekt decyzji w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :  na budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, linii energetycznej napowietrznej SN-15kV, linii energetycznej kablowej  nN 0,4 kV, linii energetycznej napowietrznej nN-04kV, słupowej stacji transformatorowej SN/NN 15/04 kV, słupa energetycznego  SN, słupów energetycznych NN, złączy kablowych NN, przewidzianych do realizacji  na działkach Nr geod. 70/2, 72, 104/1, 98, 99 i 165 , w obrębie Gołasze Mościckie, gmina Kulesze Kościelne.

Sprawa jest prowadzona na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin, Pełnomocnik Rafał Drobot Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRON s.c., 15-159 Białystok, ul. Odległa 3b,

 

 

W związku z powyższym strony mogą w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w.w. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne pokój nr 9 w godzinach 8.00 – 16.00.


                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                      Stefan Grodzki