Kulesze Kościelne 2019.05.29

ROP.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuje że w dniu 29 maja 2019 r. wydano  decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. na budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, linii energetycznej napowietrznej SN-15kV, linii energetycznej kablowej  NN- 0,4 kV, linii energetycznej napowietrznej NN-04kV, słupowej stacji transformatorowej SN/NN 15/04 kV, słupa energetycznego  SN, słupów energetycznych NN, złączy kablowych NN, przewidzianych do realizacji  na działkach Nr geod. 70/2, 72, 104/1, 98, 99 i 165 , w obrębie Gołasze Mościckie, gmina Kulesze Kościelne.

Sprawa jest prowadzona na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Pełnomocnik inwestora Rafał Drobot ZIE ELEKTRON s.c. ul. Odległa 3b, 15-159 Białystok.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w. w. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne pokój nr 9 w godzinach 8.00 – 16.00.


                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                     Stefan Grodzki