Kulesze Kościelne 2018.11.06


ITR.6733.4.2018


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI CELU PUBLICZNEGO DLA
INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )


WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z a w i a d a m i a


że na wniosek P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, pełnomocnik pan Paweł Ponikowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,,WSK4485A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Na terenie wsi Gołasze Mościckie część działki nr ewidencyjny gruntów 70/2.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 pokój nr 9 w godzinach od 8°°- 16°°.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt
Józef Grochowski