Kulesze Kościelne dn. 23.03.2016 r.

OCK.6220.4.2016

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

Stosownie do art. 49 KPA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) oraz art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie – rozbudowie  drogi powiatowej Nr 2012 B Czarnowo Undy – Czarnowo Biki – Kulesze Kościelne na terenie gminy Kulesze Kościelne w lok. 0+000-4+140 na długości 4,140 km pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie” na działkach obejmujących inwestycję oraz działkach przylegających do inwestycji:

– obręb Czarnowo-Biki – działki Nr: 121, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 116, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129/4, 129/3, 129,1, 151, 196, 169, 170, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 179/4, 179/5, 179/1, 179/3, 180, 181, 182, 195, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 211, 210, 209/1, 207, 206, 205, 203, 202, 201, 197, 146, 302 ;

– obręb Nowe Wykno – działki Nr: 57, 1, 2, 5, 6, 7, 13, 82/2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 34, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 166, 165, 164, 163/2, 153, 859, 154, 152, 842, 151, 100, 99, 98, 97, 96/1, 95, 94/1, 93/1, 92, 91, 90, 89/1, 88/1, 87, 86, 85, 84, 83, 82/1, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 843, 68, 67, 66, 58 ;

– obręb Kulesze Kościelne – działki Nr: 107/1, 35/7, 13, 35/10, 35/8, 35/9, 36/1, 36/2.

Jednocześnie zawiadamiam, że  w terminie 21 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 7  Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Niniejsze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu: www.kuleszek.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne www.kuleszek.bip.gmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy   tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości wsi.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                            Józef Grochowski