Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na  2020 rok”

Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na  2020 rok”.

Konsultacje przeprowadzane są zgodnie z zapisami Uchwały 60/XII/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 736).

Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020 rok”.

Projekt programu współpracy wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.kuleszek.pl, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych.

Uwagi i wnioski należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: ,

– poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy w terminie  od 8  listopada  2019 roku do 18 listopada 2019 roku.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wyjaśnienia i informacje dotyczące projektu programu współpracy można uzyskać
w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych Osobą odpowiedzialną
za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest Marzena Frankowska tel.: 86 4769010 wew. 15.

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                      Stefan Grodzki

Kulesze Kościelne, 07 listopada 2019 roku

Więcej informacji pod adresem:
https://kuleszek.bip.gmina.pl/index.php?id=469