Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystąpił do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Wsparciem finansowym objęte będzie zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Termin naboru wniosków został wydłużony do 30.11.2015 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są: http://wfosigw.bialystok.pl/program-system.htm
przylacza_600pxl PBOS_600pxl