ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2018 ROKZgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kulesze Kościelne przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Kulesze Kościelne  za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kulesze Kościelne za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  Kulesze Kościelne.

Zgodnie z  art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kulesze Kościelne odbędzie się 24 czerwca  2019 r. (poniedziałek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2019 r. (piątek), do godziny 16.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj ZGŁOSZENIE debata Raport Gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, pok. nr 10.