Gmina Kulesze Kościelne
zaprasza do złożenia oferty cenowej


Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne

w sezonie zimowym 2018/2019


Oferty należy składać do 04.12.2018 r. do godziny 10.00

 w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 10 lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne


Szczegółowe informacje oraz formularze znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne oraz na BIP