V sesja Rady Gminy -11 marca 2019r.

Zapis video V Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne

IV sesja Rady Gminy -28 stycznia 2019r.

Zapis video IV Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne

III sesja Rady Gminy -21 grudnia 2018r.

Zapis video III Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne

II sesja Rady Gminy -30 listopada 2018r.

Zapis video II Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne

I sesja Rady Gminy -21 listopada 2018r.

Zapis video I Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne