Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
I. Zamawiający: Gmina Kulesze Kościelne
Adres Kulesze Kościelne ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne e-mail. , faks 86 4763-512
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
Wykonanie odbudowy drogi gminnej Nr 106321B Stara Litwa – Niziołki Dobki w km 0+700-0+880

wykonanie odbudowy

Projekt budowlany wykonawczy Stara Litwa

Szczegółowe specyfikacje techniczne Stara Litwa

Znak sprawy: DG. 7234.3.2016
Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od 15 000 do 30 000 euro
Przedmiot zamówienia: robota budowlana
Odbudowa drogi gminnej Nr 106321B Stara Litwa – Niziołki Dobki w km 0+700 – 0+880.

protokół z wyboru wykonawcy