Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm).

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-127-43- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Dostawa 10 ozdób świątecznych oświetleniowych w technologii LED, instalowanych na słupach oświetleniowych.

zapytanie-cenowe-ozdoby-swiateczne

Kulesze Kościelne, 01.12.2016 r.
Zamawiający – Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne, w związku z zapytaniem cenowym: znak sprawy: 271.12.2016 z dnia 2016.11.28 na dostawę 10 ozdób świątecznych oświetleniowych w technologii LED, instalowanych na słupach oświetleniowych, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
W wyniku postępowania ofertowego nie został wybrany Wykonawca.