Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164).
Zamawiający :
Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne
NIP 722-127-43- 43

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

Na wykonanie dokumentacji budowlanej pod nazwą:

„Odbudowa drogi gminnej Nr 106321B Stara Litwa – Niziołki Dobki w km 0+700-0+880” na działce nr 85

zapytanie cenowe dokumentacja projektowa

Protokol z dokumentacji