Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  informuje, że w terminie od dnia 01 lutego 2020r. do ostatniego dnia lutego 2020 r. 
w pokoju nr 14 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
         Do wniosku należy dołączyć:
– faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
– zaświadczenie z ARiMR o średnie rocznej liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w 2019 roku
                                                         (dla posiadaczy bydła).
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.
Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
została ustalona  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.
( Dz. U. 2019 poz. 2489 ) i wynosi w 2020 roku  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.              
 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku ustala się jako sumę:
– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 oraz
– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 r. poz. 2188 ),
tzn. od 01 do 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: (86)  47 69 010 wew. 19  lub w pokoju nr 14.